Történelem

Ezen az oldalon a 9-12. évfolyam történelem oktatását elősegítő digitális anyagok találhatóak meg a kerettanterv szerint kategorizálva.

A Studium Generale-val történt szakmai megállapodás következtében a lap alján található képre kattintva elérhetővé vált a gyűjteményük.

9. osztály

Az őskor és az ókori Kelet

Prezentációk


Az ókori Hellász

A poliszok világa

Hellász válsága és Nagy Sándor birodalma

Az antik görög vallás és művelődés


Prezentációk


Az ókori Róma

Itália első évszázadai

Róma

A kereszténység kialakulása

A császárság évszázadai

A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása


Prezentációk


A középkor

Bizánc és a Frank Birodalom

A középkori Európa születése

A keresztény világ kialakulása: a legfontosabb szerzetesrend a középkorban

A középkor művelődése

A késő középkor

Közép-és Kelet-Európa államai a középkorban

Az Oszmán Birodalom terjeszkedése

Reneszánsz és humanizmus Itáliában

Hétköznapi élet a középkorban


Prezentációk


A magyarság története 1490-ig

A magyar nép őstörténete

Géza fejedelemsége és Szent István királysága

A Magyar Királyság első évszázada

Gazdaság és népesség a XII. században

Az Aranybulla kibocsájtása

A tatárjárás és az utolsó Árpádok

Magyarország az Anjouk korában

Luxemburgi Zsigmond uralkodása és Habsburg Albert uralkodása

Hunyadi János török elleni harcai

Hunyadi Mátyás uralkodása


Prezentációk

10. osztály

A világ és Európa a kora újkorban

A földrajzi felfedezések

A reformáció kialakulása és elterjedése, hatásai

A reformáció

A katolikus megújulás és a Habsburgok felemelkedése

Az atlanti hatalmak (Anglia, Hollandia) felemelkedése a 16.sz-ban

Az angol polgárháború és az alkotmányos monarchia kialakulása

A francia abszolutizmus kialakulása

A Német-Római birodalom és a Habsburgok dunai monarchiája

Élet a kora újkorban és a tudományos világkép kialakulása


Prezentációk


Magyarország a kora újkorban

A Jagelló-kor

A középkori magyar állam bukása

Török terjeszkedés Magyarországon

A tizenöt éves háború és a Bocskai-felkelés

A „két nagy császár” birodalma között

Az erdélyi Fejedelemség a 17. században

  • A széttagolt ország mindennapjai

  • A politikai kiútkeresés évtizedei

  • A törökök kiűzése

  • A Rákóczi-szabadságharc


PrezentációkA felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora

Új szellemi áramlat: A felvilágosodás

Hatalmi átrendeződés, és a felvilágosult abszolutista államok Kelet-Közép Európában

Köztársaság születése az Újvilágban

Forradalom Franciaországban

A forradalom bukása, a diktatúra időszaka

A napóleoni háborúk Európája


Prezentációk


Az újjáépítés kora

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

III. Károly

Pragmatica Sanctio

Mária Terézia

Mária Terézia koronázása

Osztrák örökösödési háború

Hétéves háború

Rendeletek

Az ország újjászületése a 18. században

II. József "felvilágosult zsarnoksága"


Prezentációk


Reformkor, forradalom és szabadságharc


Prezentációk

11. osztály

Nemzetállamok kora


Prezentációk


Az 1914 és 1945 közötti világ

Az első világháború

Az első világháború következményei


Prezentációk


Magyarország története a kiegyezéstől a második világháború végéig

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon


Prezentációk


M5 érettségi felkészítő

12. osztály

A globalizáció kiteljesedése - Európa és Magyarország a 20. század végén és a 21. század elején

  • Sulinet - Globális problémák - lokális válságok

Globalizáció - prezentációk


A két világrend versengése és a szovjet rendszer felbomlása

Sztálin utáni időszak

Magyarország 1945 után

Kádár-rendszer

A Keleti Blokk összeomlása

A világ a II. világháború után

A világ 1953 után

A 60-as évek világa

Magyarország 1945 - 1956

Kádár korszak

Társadalomismeret

Két világrend, szovjet felbomlás

Hidegháború

Egyéb hasznos linkek